Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค A-IV

Advertisement

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค A-IV

A

anywhere (เอน’นีแวร์) : ที่ไหน, ที่ไหนก็ได้

 • You may go anywhere. : คุณอาจไปได้ทุกที่
 • Anywhere we wanted. : ที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการ
 • You can park anywhere. : คุณสามารถจอดได้ทุกที่
 • I will go anywhere I want to. : ฉันสามารถไปที่ไหนก็ได้ที่ฉันต้องการ
 • You can’t go anywhere right now. : คุณไม่สามารถไปไหนได้ในตอนนี้
 • Has she travelled anywhere recently? : เธอเดินทางไปที่ไหนเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่
 • We can take you anywhere you want to go. : พวกเราสามารถพาคุณไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการไป
 • This is the best Thai restaurant anywhere in Kuala Lumpur. : นี่คือร้านอาหารไทยที่ดีที่สุดในกัวลาลัมเปอร์

apart (อะพาร์ทฺ’) : ห่างกัน, แยกกันเป็นชิ้นๆ, ต่างหาก

 • I’m coming apart at the seams. : ฉันกำลังแตกสลาย
 • His body was torn apart. : ร่างของเขาถูกฉีกขาดออกจากกัน
 • The two villages are ten miles apart. : หมู่บ้านทั้งสองอยู่ห่างกันสิบไมล์
 • Some people have been trying to keep us apart. : บางคนพยายามที่จะแยกเราจากกัน
 • The lions tear apart the reindeer to eat. : สิงโตฉีกเนื้อกวางเป็นชิ้นๆเพื่อกินเป็นอาหาร
 • I had to take the computer apart to fix it. : ฉันต้องถอดคอมพิวเตอร์ออกเป็นชิ้นๆเพื่อซ่อม
 • It is much easier to take it apart than to put it together again. : ถอดมันออกเป็นชิ้นๆ ง่ายกว่าการประกอบเข้าด้วยกันอีกครั้ง

apparatus (แอพพะแรท’เทิส) : เครื่องมือ, เครื่องไม้, อุปกรณ์, สิ่งช่วย

 • The firemen were wearing breathing apparatus. : นักดับเพลิงสวมเครื่องช่วยหายใจ
 • I installed a breathing apparatus in your helmet. : ฉันติดตั้งเครื่องช่วยหายใจในหมวกของคุณแล้ว

appear (อะเพียร์’) : ปรากฎ, ดูเหมือน, แสดงตัว

 • She appears sick. : เธอดูเหมือนป่วย
 • A bus appeared around the corner. : รถเมล์โผล่มาแถวหัวมุม
 • He appears older than he really is. : เขาดูแก่กว่าที่เขาเป็นจริงๆ
 • Mr. John appears to be very ill. : คุณจอห์นดูราวกับว่ากำลังป่วยหนัก
 • He appears a perfectly normal person. : เขาดูเหมือนคนปกติดีทุกอย่าง
 • She regularly appears on TV. : เธอไปปรากฏตัวในรายการทีวีเป็นประจำ
 • He didn’t appear at all surprised at the news. : เขาดูไม่ประหลาดใจกับข่าวเลย
 • People are not always what they appear to be. : คนเราบางครั้งก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่แสดงออก

appearance (อะเพีย’เรินซฺ) : รูปลักษณ์ที่ปรากฎต่อสายตาผู้อื่น, การปรากฎ, การไปศาล, สิ่งที่ปรากฎ

 • Can you describe his appearance? : คุณสามารถบรรยายรูปร่างหน้าตาเขาได้ไหม
 • What do you think about Manee’s appearance? : คุณคิดยังไงกับรูปร่างหน้าตาของมานี
 • The appearance of the sun in the morning is very impressive. : การปรากฏขึ้นของดวงอาทิตย์ในตอนเช้านั้นน่าประทับใจมาก

apple (แอพ’เพิล) : แอปเปิล

 • You don’t like apple. : คุณไม่ชอบแอปเปิ้ล
 • We have got apples. : พวกเรามีแอปเปิ้ล

appoint (อะพอยทฺ’) : แต่งตั้ง, ตั้งให้เป็น

approval (อะพรู’เวิล) : การเห็นชอบ, การพอใจ, การเห็นด้วย, การอนุมัติ

 • I don’t need your approval to be me. : ฉันเป็นฉันโดยไม่ต้องขออนุญาตใคร
 • Can you give this ask for approval letter to Mana? : คุณช่วยนำหนังสือขออนุมัตินี้ให้มานะหน่อยสิ

approve (อะพรูฟว’) : เห็นชอบ, เห็นด้วย, พอใจ, ให้สัตยาบัน, อนุมัติ

 • Please approve this project. : กรุณาอนุมัติโครงการนี้
 • I approve of your plan. : ผมเห็นดีด้วยกับแผนของคุณ
 • She doesn’t approve of smoking. : เธอไม่เห็นด้วยกับการสูบบุหรี่
 • I don’t approve your decision. : ฉันไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของคุณ
 • The committee approved the plan. : คณะกรรมการ เห็นชอบและอนุมัติแผนงาน
 • You’re leaving college! Do your parents approve? : คุณกำลังจะออกจากวิทยาลัย! พ่อแม่ของคุณยินยอมหรือเปล่า

arch (อาร์คช’) : ส่วนโค้ง

 • The arch is to span 4 m and have a maximum clearance of 2.2 m at the centre. : ส่วนโค้งกว้าง 4 เมตร และมีระยะห่างรอบข้าง 2.2 เมตรจากศูนย์กลาง
 • A balloon decorated arch in the shape of one branch of a hyperbola is being made for a wedding party. : ลูกบอลลูนถูกนำมาตกแต่งเป็นซุ้มโค้งรูปทรงไฮเพอร์โบลาในงานแต่งงาน

area (แอ’เรีย) : บริเวณ, แถบ, ย่าน, พื้นที่, เนื้อที่

 • No smoking in this area. : ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณนี้
 • Where is the baggage claim area? : พื้นที่รับกระเป๋าอยู่ที่ไหน
 • You’re in a restricted area, sir. : คุณกำลังอยู่ในเขตหวงห้ามครับ
 • Please do not smoke in this area. : โปรดอย่าสูบบุหรี่ในบริเวณนี้
 • Thank you for not smoking in this area. : ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่ในบริเวณนี้
 • You are not allowed to smoke in this area.: คุณไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ในบริเวณนี้
 • I’ve never been anywhere in the area of Asia. : ฉันยังไม่เคยไปที่ไหนในเอเชียมาก่อน
 • One third of this area is covered with forest. : หนึ่งในสามของพื้นที่นี้ถูกปกคลุมด้วยป่า
 • This townhouse is located in city area, it is very closed to department store, sky train, hospital and school. : ทาวน์เฮ้าท์หลังนี้ตั้งอยู่ในบริเวณเขตเมือง ไม่ว่าจะตั้งอยู่ติดกับทั้งห้างสรรพสินค้า, รถไฟฟ้า, โรงพยาบาล และ โรงเรียน

argue (อาร์’กิว) : ถกเถียง, โต้แย้ง

 • Don’t argue with me! : อย่ามาเถียงกับฉัน
 • It’s hard to argue with you.: มันยากที่จะโต้เถียงกับคุณ
 • I hate arguing with you. : ฉันไม่ชอบการทะเลาะกับคุณ
 • They tend to argue often. : พวกเขามักจะทะเลาะกันบ่อยๆ
 • Do not argue morals with me. : อย่ามาเถียงเรื่องหลักศีลธรรมกับฉัน
 • We can argue about this later. : พวกเราสามารถเถียงกันเรื่องนี้ทีหลัง
 • Fine. Have it your way. I’m done arguing with you. : เอาที่สบายใจเลย ฉันไม่เถียงด้วยแล้ว
 • That’s why I am the only one who argues with him. : นั่นแหล่ะคือเหตุผลที่มีฉันคนเดียวเท่านั้นที่ต่อล้อต่อเถียงกับเขา

argument (อาร์’กิวเมนทฺ) : การถกเถียงกัน, การโต้แย้ง, การทะเลาะกัน

 • We should stop having arguments. : เราควรจะเลิกทะเลาะกันได้แล้ว
 • I don’t wanna have an argument with you. : ฉันไม่อยากทะเลาะกับคุณ
 • They are always having arguments. : พวกเขาทะเลาะกันบ่อยมาก
 • It’s not good to have arguments all the time. : ทะเลาะกันบ่อยมันไม่ดีนะ

arise (อะไรซ’) : เกิดขึ้น, ลุกขึ้น, เป็นผลจาก

 • The pollution arises here. : ปัญหามลพิษเกิดขึ้นที่นี่
 • A revolt has arisen in South Vietnam. : การจลาจลได้อุบัติขึ้นในเวียดนามใต้
 • A problem has arisen with my passport. : ปัญหาได้เกิดขึ้นกับหนังสือเดินทางของฉัน

arm (อาร์ม) : แขน

 • My arm is broken! : แขนฉันหัก
 • Please lift your right arm. : ยกแขนขวาขึ้น
 • Please lower your left arm. : ลดแขนซ้ายลง
 • My dad had his arm broken. : พ่อของฉันแขนหัก
 • Please raise both of your arms up. : ยกแขนขึ้นทั้ง 2 ข้าง
 • She fell down and broke her arm. : เธอล้มลงแล้วแขนหัก
 • I fell while walking down the stairs. I think I broke my arm. : ฉันตกบันไดระหว่างที่ฉันกำลังเดิน ฉันคิดว่าฉันแขนหัก

army (อาร์’มี) : กองทัพบก

 • Are you still serving in the Army? : คุณยังรับราชการอยู่ในกองทัพบกไหม
 • You went to the army out of college? : คุณไปเป็นทหารนับแต่ออกจากมหาวิทยาลัยหรือ
 • We have to serve in the army for 2 years. : พวกเราต้องรับใช้กองทัพเป็นเวลา 2 ปี
 • The army numbered around 100,000 cavalry. : กองทัพประกอบด้วยทหารม้าได้ราวๆ 100,000 นาย

around (อะเราน์ดฺ’) : รอบ, รอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 • It’s just around the corner. : มันอยู่ใกล้ๆ นี่เอง
 • I love the nature around there. : ฉันชอบธรรมชาติแถวนั้น
 • I’m just walking around. : ฉันแค่กำลังเดินไปเรื่อยเปื่อย
 • It’s so nice to have you around. : ดีจังที่มีคุณอยู่ใกล้ๆ
 • I hang around with my best friends. : ฉันเตร็ดเตรีอยู่กับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
 • He guided the tourists around the castle. : เขานำนักท่องเที่ยวชมรอบๆ ปราสาท
 • Would it be possible to show us around now? : เป็นไปได้ไหมที่จะพาพวกเราชมโดยรอบในตอนนี้
 • I’ll introduce you around, make you feel right at home. : ฉันจะแนะนำคุณโดยรอบและทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้านเลย

arrange (อะเรนจฺ’) : เตรียม, นัด, จัด, จัดการ

 • Could you arrange for five people? : คุณช่วยจัดที่สำหรับห้าคนได้ไหม
 • I’ve arranged a press conference for tomorrow. : ฉันเตรียมการแถลงข่าวสำหรับพรุ่งนี้แล้ว
 • Due to the long holidays, you must arrange accommodation in advance. : เนื่องจากวันหยุดยาวคุณจะต้องจัดหาที่พักล่วงหน้า
 • I received a defective product. Could you arrange the replacement? : ฉันได้รับสินค้าที่มีตำหนิเสียหาย คุณช่วยจัดเตรียมสินค้าชิ้นใหม่มาเปลี่ยนได้ไหม

arrangement (อะเรนจฺ’เมนทฺ) : การเตรียม, การจัด, การจัดการ

 • I have to make arrangements to bring him back here safely. : ฉันจะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อนำเขากลับมาที่นี่อย่างปลอดภัย
 • I plan and arrange tasks according to priority, and dedicate my full attention to them. : ฉันวางแผนงานว่าอะไรสำคัญที่สุด อะไรควรทำก่อน-หลัง และก็มุ่งมั่นลงมือทำเต็มที่

arrest (อะเรสทฺ’) : จับ, จับกุม

 • The thief was arrested last Monday. : ขโมยถูกจับเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว
 • You realize you could have been arrested? : คุณก็รู้ว่าอาจจะถูกจับใช่ไหม
 • Don’t be wrong or else you will be arrested. : อย่าทำผิดนะไม่งั้นแล้วคุณจะถูกจับ
 • You’re under arrest for smuggling. : คุณถูกจับฐานลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
 • He was arrested for beating his neighbor. : เขาถูบจับกุมตัวในข้อหาทำร้ายเพื่อนบ้าน
 • Last night police arrested 20 bikers racing on the road. : เมื่อคืนตำรวจจับคนขี่จักรยานยนต์ 20 คนที่แข่งซิ่งบนถนน

arrival (อะไร’เวิล) : การมาถึง

 • Lots of love and best wishes on the arrival of your new child. : ขอให้มีแต่ความรักมากมาย และเจอแต่สิ่งที่ดี ๆ เข้ามาหาลูกของคุณนะ
 • Could you tell me your arrival time, so that I can pick you up at the airport? : ช่วยบอกฉันได้ไหมว่าคุณจะมาถึงเมื่อไหร่ ฉันจะได้ไปรับคุณที่สนามบิน

arrive (อะไรว’) : มาถึง

 • Everybody has arrived. : ทุกคนมาถึงแล้ว
 • Have you arrived? : คุณมาถึงแล้วหรือยัง
 • When does she arrive? : เธอจะมาถึงตอนไหน
 • I just arrived in Thailand. : ฉันเพิ่งมาถึงประเทศไทย
 • We must arrive there on time. : พวกเราต้องไปถึงที่นั่นตรงเวลา
 • When did you arrive in Bangkok? : คุณมาถึงกรุงเทพฯ ตั้งแต่เมื่อไหร่
 • Did you arrive at the theater early? : คุณไปถึงโรงภาพยนตร์ก่อนเวลาใช่ไหม
 • She arrived about 10 minutes after you did. : เธอมาถึงราว 10 นาทีหลังคุณมาแล้ว
 • Would you please give me a call when you arrive? : ช่วยโทรบอกฉันด้วยนะ เมื่อคุณมาถึงแล้ว
 • When I arrived at the station, the train had already left. : รถไฟได้ออกไปแล้ว เมื่อฉันมาถึงสถานี

arrow (แอร์’โร) : ลูกศร, ลูกธนู, ลูกศรบอกทาง

 • He is aiming his arrow at a bird on the tree. : เขากำลังเล็งธนูของเขาไปยังนกตัวหนึ่งบนต้นไม้

article (อาร์’ทิเคิล) : บทความ, สิ่งของ

 • Your article is not good enough. : บทความของคุณไม่ดีพอ
 • What is the main idea of the article? : แนวคิดหลักของบทความคืออะไร
 • What should be the best title of the article? : ชื่อบทความที่ดีที่สุดควรเป็นอย่างไร

artificial (อาร์ทีฟิช’เชิล) : เทียม, ปลอม

artist (อาร์’ทิสทฺ) : ศิลปิน, จิตรกร, นักศิลปะ

 • He was a great artist. : เขาเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่

artistic (อาร์ทิส’ทิค) : มีศิลปะ, เกี่ยวกับศิลปะ, มีรสนิยม

 • I feel that there is nothing more truly artistic than to love people. : ฉันรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นศิลปะแท้จริงได้นอกจากการรักผู้คน

as (แอซ) : ขณะที่, ดังที่, ในฐานะ, เท่ากันกับ, เนื่องจาก

 • As I expected! : เป็นดั่งที่ฉันคาดไว้
 • You are the same as everybody else. : เธอเป็นเช่นเดียวกับคนอื่นๆ
 • You’re not charming as you think you are. : คุณไม่ได้มีเสน่ห์อย่างที่คุณคิดหรอก
 • He’s not by my side as he used to be. : เขาไม่ได้อยู่เคียงข้างฉันอย่างที่เคยเป็น
 • You’re going to learn something as you grow up. : เธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
 • We got on the train just as it was starting. : พวกเราขึ้นรถไฟพอดีกับที่รถไฟกำลังออกเลย

ashamed (อะเชมดฺ’) : ละอายใจ, อับอาย, ละอายใจ

 • I feel ashamed. : ฉันรู้สึกอาย
 • You have nothing to be ashamed of. : คุณไม่มีอะไรที่ต้องกระดากอาย
 • He was very ashamed that he had stolen the money. : เขารู้สึกละอายใจมากที่ขโมยเงินไป
 • Mana was never ashamed to admit his mistakes. : มานะไม่เคยรู้สึกละอายที่จะยอมรับข้อผิดพลาดของเขาเอง

aside (อะไซดฺ’) : ไปข้างๆ, ไปทางข้าง, ไปด้านหนึ่ง

 • I moved aside to let her go past. : ฉันขยับไปข้างๆ เพื่อให้เธอผ่านไปได้
 • Can you step aside, please? I can’t see the board. ครูช่วยขยับหน่อยได้ไหม ฉันมองไม่เห็นหน้ากระดาน

ask (แอส’ค, อาส’ค) : ถาม, ขอร้อง, เชิญ

 • I asked him to let me cook. : ฉันขอร้องเขาขอให้ฉันเป็นปรุงอาหาร
 • I’ve been waiting to ask him something. : ฉันกำลังคอยจะถามอะไรเขาบางอย่าง
 • I need to ask you both a very important question. : ฉันต้องถามคำถามสำคัญกับคุณทั้งสองคน
 • I asked her to come here to consult on the case. : ฉันขอให้เธอมาที่นี่เพื่อให้คำปรึกษาในคดีนี้
 • I’m going to ask you questions, and you’re gonna answere them. : ฉันกำลังจะถามคำถามคุณ และคุณก็จะตอบคำถามเหล่านั้น

asleep (อัสลีพ’) : หลับ, นอนหลับ

 • The baby is asleep. : เด็กหลับอยู่
 • Are the children asleep? : เด็กๆ หลับหรือยัง
 • I suppose he is asleep. : ฉันคิดว่าเขาหลับอยู่
 • You are falling asleep again. : คุณกำลังจะหลับอีกแล้ว
 • Because I was too tired and fell asleep. : เพราะว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินและก็ผล็อยหลับไป

aspect (แอส’เพคทฺ) : ด้าน, แง่มุม, ลักษณะ

 • We need to discuss several aspects of your plan. : เราต้องถกแง่มุมต่างๆ ของแผนของคุณ
 • I feel that an understanding of all aspects of a company is essential.? : ผมรู้สึกว่าการเข้าใจทุกแง่มุมของบริษัทเป็นสิ่งจำเป็น

assist (อะซิสทฺ’) : การช่วยเหลือ

 • I’m happy to assist you in any way that I can. : ฉันยินดีที่จะช่วยเหลือคุณในทุกวิถีทางที่ฉันทำได้
 • Two nurses assisted the doctor during the operation. : พยาบาลสองคนช่วยแพทย์ระหว่างการผ่าตัด
Advertisement

Related Articles

Back to top button