Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค A-II

Advertisement

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค A-II

A

admittance อ่านว่า (แอดมิท’เทินซฺ) : การรับเข้า, การสารภาพ

 • No admittance except on business. : ห้ามเข้าเว้นแต่มาทำธุรกิจ
 • Admittance to staff members only. : อนุญาติให้พนักงานเท่านั้น
 • We gained admittance to the meeting. : เราได้รับอนุญาติให้เข้าร่วมการประชุม
 • No admittance was permitted to the laboratory. : ห้ามเข้าไปในห้องทดลอง
 • No admittance except to employees on duty. : ห้ามเข้า ยกเว้นพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

adult (อะดัลทฺ’, แอด’ดัลทฺ) : ผู้ใหญ่, โตแล้ว

 • You are now an adult. : ตอนนี้คุณเป็นผู้ใหญ่แล้ว
 • English For Adult Learners. : ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
 • You are growing into the most wonderful young adult. : คุณกำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ยอดเยี่ยมที่สุด
 • You will be adults in a few weeks, with all the responsibilities. : เธอจะเป็นผู้ใหญ่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ด้วยความรับผิดชอบเต็มเปี่ยม
 • Don’t get upset over the small stuff. You are a mature adult. : อย่าโกรธกันด้วยเรื่องแค่นี้เลย โตๆกันแล้วนะ
 • Children under 12 years old should be accompanied by an adult. : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีควรมาพร้อมกับผู้ใหญ่
 • Adult videos are a bad influence on children. : วีดีโอสำหรับผู้ใหญ่มีอิทธิพลที่เลวต่อเด็กๆ

advance (แอดวานซฺ’) : นำหรือส่งไปข้างหน้า, เคลื่อนไปข้างหน้า, ล่วงหน้า (in advance)

 • Thank you in advance. : ขอบคุณล่วงหน้า
 • Could you pay me in advance? : คุณช่วยจ่ายฉันล่วงหน้าได้ไหม
 • You can make reservations in advance. : คุณสามารถจองที่ไว้ล่วงหน้าได้
 • The teacher told us our grades in advance. : คุณครูบอกเกรดแก่เราล่วงหน้า
 • I didn’t receive any advance notice of the changes. : ฉันไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเรื่องการเปลี่ยนแปลง
 • Our understanding of the universe has advanced greatly. : ความเข้าใจของเราที่มีต่อจักรวาลได้พัฒนาไปอย่างมาก
 • We need to book the tickets at least 1 week in advance. : เราจำเป็นต้องจองตั๋วล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์
 • Recent advances in medicine have made the disease curable. : ความก้าวหน้าล่าสุดทางการแพทย์ได้ทำให้โรคดังกล่าวสามารถรักษาให้หายได้
 • This lesson is too advanced for students to study in advance by themselves. : บทเรียนนี้ยากเกินไปสำหรับนักเรียนที่จะศึกษาล่วงหน้าด้วยตนเอง
 • Johnny booked a room in advance of the hotel’s official opening. : จอห์นนีจองห้องพักเป็นการล่วงหน้าก่อนการเปิดอย่างเป็นทางการของโรงแรม

advantage (แอดวาน’ทิจฺ) : ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, ข้อได้เปรียบ

 • Don’t take advantage of me! : อย่ามาเอาเปรียบฉัน
 • I don’t want to take advantage of you. : ฉันไม่อยากเอาเปรียบคุณ
 • You have the advantage of a good education. : คุณมีข้อได้เปรียบจากการศึกษาที่ดี
 • You can take advantage of your free time. : คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเวลาว่างที่คุณมีได้นะ
 • Knowledge of other languages would be an advantage. : มีความรู้ด้านภาษาอื่นๆ ด้วยก็จะเป็นประโยชน์
 • Experience in Food Science is an added advantage. : มีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านการอาหาร จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น
 • She’s planning to take advantage of it any time she wants. : เธอวางแผนที่จะหาประโยชน์จากมันทุกเมื่อที่เธอต้องการ
 • Working experience in garment factory is an advantage. : มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานผ้ามาก่อนก็จะเป็นประโยชน์

adventure (แอดเวน’เชอะ) : การผจญภัย

 • We started this Adventure together. : เราเริ่มต้นการผจญภัยครั้งนี้ด้วยกัน
 • I love all the adventures we have together. : ฉันรักการเดินทางทั้งหมดที่เรานั้นได้เผชิญไปด้วยกัน
 • It’s about a young boy who encounters adventures. : มันเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เผชิญหน้ากับการผจญภัย
 • He wrote a book about his adventures in Africa. : เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับการผจญภัยของเขาในแอฟริกา
 • Jobs fill your pocket, Adventures fill your life. : งานช่วยเติมเต็มเงินในกระเป๋าของคุณ แต่การผจญภัยช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้ชีวิตของคุณ
 • You should book the Dara resort because there are many adventure activities. : คุณควรจองดารารีสอร์ทเพราะมีกิจกรรมผจญภัยมากมาย

adverb (แอด’เวอบ) : คำกิริยาวิเศษณ์

advertise (แอด’เวอไทซ) : โฆษณา

 • My company has spent a lot of money advertising its new toothpaste. : บริษัทของฉันใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากกับโฆษณายาสีฟันตัวใหม่
 • Nadia will write a homepage, and she will advertise her company. : นาเดียจะเขียนหน้าโฮมเพจ และเธอจะโฆษณาบริษัทของเธอ

advertisement (แอดเวอ’ทิซเมนทฺ) : การโฆษณา

 • The advertisement is aimed primarily at children. : โฆษณามีวัตถุประสงค์หลักที่เด็ก

advice (แอดไวสฺ’) : คำแนะนำ

 • What’s your advice? : คุณมีคำแนะนำอะไรบ้างไหม
 • Please give me your advice. : โปรดให้คำแนะนำฉันด้วย
 • Thank you for your advice. : ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ
 • Listen, I need you advice. : ฟังนะ ฉันต้องการคำแนะนำจากคุณ
 • I will give you some advice. : ฉันจะให้คำแนะนำบางอย่างกับคุณ
 • She paid no attention to my advice. : เธอไม่สนใจคำแนะนำของฉัน
 • I need a bit of advice from you. : ฉันต้องการคำแนะนำจากคุณสักหน่อย
 • I don’t need your advice or your charity. : ฉันไม่ต้องการคำแนะนำหรือความเอื้อเฟื้อจากคุณ
 • Can I ask your advice about what classes to take? : ฉันขอคำแนะนำจากคุณเกี่ยวกับวิชาที่เรียนได้ไหม?
 • I want to get some advice from you about learning English. : ฉันต้องการคำแนะนำจากคุณเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ

advise (แอดไวซ) : แนะนำ

 • I advise you to control yourself. : ฉันแนะนำให้คุณควบคุมตัวเอง
 • I advise you to be optimistic. : ฉันแนะนำให้คุณมองโลกในแง่ดี
 • We’ll advise people not to panic. : พวกเราจะแนะนำผู้คนอย่าตื่นตกใจ
 • I strongly advise you to lose weight. : ฉันแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าคุณควรลดน้ำหนัก
 • Can you advise me on what to do? : คุณช่วยแนะนำฉันหน่อยได้ไหมว่าควรทำอะไร
 • The doctor advised me to rest a few days. : หมอแนะนำให้ฉันพักผ่อนสักสองสามวัน

affair อ่านว่า (อะแฟรฺ’) : กิจกรรม, เรื่อง, เหตุการณ์, เรื่องรักใคร่

 • She thought I was having an affair. : เธอคิดว่าฉันมีชู้
 • The party was a noisy affair. : งานเลี้ยงเป็นกิจกรรมที่มีเสียงดัง
 • She’s having an affair with a married man. : เธอมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับชายที่แต่งงานแล้ว

afford (อะฟอร์ด’) : มีเงินพอ, สามารถซื้อได้

 • He can’t afford the trip. : เขาหาเงินไปทริปนี้ไม่ได้
 • I can’t afford it. I’m broke. : ฉันไม่มีเงินซื้อมัน ฉันถังแตก
 • I can’t afford better food. : ฉันไม่สามารถซื้ออาหารดีๆ ทานได้
 • We can’t afford a vacation this year. : ปีนี้เราไม่สามารถลาพักร้อนได้
 • I can’t afford the time for a course. : ฉันไม่สามารถหาเวลามาเรียนสักหลักสูตรได้
 • I can’t afford the trip because it is expensive. : ฉันไม่สามารถจ่ายค่าเดินทางได้เพราะมันแพง
 • I don’t know how much longer I can afford to stay. : ฉันไม่รู้ว่าฉันจะใช้จ่ายเพื่อพักที่นี่ได้อีกนานแค่ไหน

afraid (อะเฟรด’) : กลัว, เกรง

 • I’m afraid not. : ฉันเกรงว่าไม่ได้
 • Don’t be afraid of anything. : อย่ากลัวสิ่งใด
 • Are you afraid of the dark? : คุณกลัวความมืดไหม
 • You think I’m afraid of you? : คุณคิดว่าฉันกลัวคุณหรือ
 • I am not afraid of your opinion. : ฉันไม่กลัวความเห็นของคุณ
 • I’m not afraid to try new things. : ฉันไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ
 • I’m afraid that will be impossible. : ฉันเกรงว่านั่นคงจะเป็นไปไม่ได้
 • I’m afraid that I cannot help you. : ฉันเกรงว่าฉันไม่สามารถช่วยคุณได้
 • I’m glad to, but I’m afraid I don’t have the time. : ฉันอยากช่วยอยู่ แต่ฉันเกรงว่าจะไม่มีเวลา
 • I’m afraid they are on their way to Chiang Mai. : ฉันเกรงว่าพวกเขาอยู่ระหว่างทางไปเชียงใหม่

after (แอฟ’เทอ, อาฟ’เทอะ) : ถัดจาก, หลังจาก, ข้างหลัง, ที่หลัง

 • I’m always tired after work. : ฉันเหน็ดเหนื่อยเสมอหลังเลิกงาน
 • Close the door after you please! : เข้ามาแล้วกรุณาปิดประตูด้วย
 • Let me take the kids after school. : ให้ฉันไปรับเด็กๆ หลังเลิกเรียนเถอะนะ
 • What do you want to do after graduation? : คุณอยากจะทำอะไรหลังสำเร็จการศึกษา
 • She arrived about 10 minutes after you did. : เธอมาถึงราว 10 นาทีหลังคุณมาแล้ว
 • After an accident, she had a pain in her chest. : เธอเจ็บที่หน้าอกหลังจากอุบัติเหตุ
 • I am a little bit tired after a long journey. : ฉันเหนื่อยนิดหน่อยหลังการเดินทางยาวนาน
 • It’s good to see you after such a long time. : ดีที่ได้พบคุณอีกหลังจากไม่ได้เจอกันนานมาแล้ว

afternoon (แอฟ’เทอนูน, อาฟ’เทอะนูน) : ตอนบ่าย, หลังเที่ยง

 • Good afternoon. : สวัสดีตอนบ่าย
 • Good afternoon everyone. : สวัสดีตอนบ่ายทุกคน
 • How are you this afternoon? : บ่ายนี้เป็นอย่างไรบ้าง
 • I saw Jenny yesterday afternoon. : ฉันเห็นเจนนี่เมื่อบ่ายวานนี้
 • Are you free tomorrow afternoon? : บ่ายพรุ่งนี้คุณว่างหรือเปล่า
 • Good afternoon sir. How may I help you? : สวัสดียามบ่ายครับคุณผู้ชาย มีอะไรให้ฉันช่วยไหม
 • Good afternoon, Mr.Johnny. How are you today? : สวัสดีตอนบ่ายคุณจอห์นนี่ วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง

again (อะเกน’) : อีกครั้งหนึ่ง

 • Let’s try that again. : มาลองทำนั่นดูอีกครั้ง
 • I could go with you again. : ฉันอาจจะไปกับคุณอีก
 • Don’t make me say it again. : อย่าให้ฉันต้องพูดมันอีก
 • I don’t want to lose her again. : ฉันไม่อยากจะเสียเธอไปอีก
 • Just don’t let it happen again. : แค่อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีก
 • It’s wonderful to see you again. : มันวิเศษมากที่ได้เจอคุณอีก
 • I never want to do that again. : ฉันไม่อยากจะทำอย่างนั้นอีกเลย
 • We don’t want to lose you again. : เราไม่ต้องการสูญเสียคุณไปอีก
 • I hope we meet again suddenly. : ฉันหวังว่าเราจะได้พบกันอีกไม่ช้านี้
 • It is meant to read over and over again. : มันหมายความว่าต้องอ่านแล้วอ่านอีก

against (อะเกนสฺทฺ’) : ต่อต้าน, ต้าน, ไม่เห็นด้วย

 • I’m totally against him. : ฉันต่อต้านเขาอย่างเต็มที่
 • They sail against the wind. : พวกเขาแล่นเรือต้านลม
 • I am against political reform. : ฉันต่อต้านการปฏิรูปการเมือง
 • Are you with me or against me? : คุณอยู่ข้างฉันหรือต่อต้านฉัน
 • We may proceed an action against you. : เราจะดำเนินคดีกับคุณ
 • I like him but I am against his policy. : ฉันชอบเขาแต่ไม่ชอบนโยบายเขา
 • Are you for or against political reform? : คุณสนับสนุนหรือต่อต้านปฏิรูปการเมือง
 • I’m saying nothing against your family. : ฉันไม่ได้พูดอะไรที่ต่อต้านครอบครัวของคุณเลย
 • Can the town be secured against attack? : สามารถรับประกันได้หรือไม่ว่าเมืองจะไม่ถูกโจมตี
 • The hotel has a rule against keeping animals in bedrooms. : โรงแรมนี้มีกฎไม่ให้เลี้ยงสัตว์ในห้องนอน
 • The surety may set up against the creditor defence of the debtor. : ผู้ค้ำประกันอาจยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้
 • The surety neglects to set up defences of the debtor against the creditor. : ผู้ค้ำประกันละเลยไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้

age (เอจฺ) : อายุ, วัย, ยุค, สมัย

 • You haven’t aged a bit. : เธอดูไม่แก่เลยซักนิด
 • Haven’t run into you for ages. : ไม่ได้เจอคุณมาตั้งนาน
 • Haven’t seen you for ages! : ไม่ได้เจอคุณตั้งนานเลยนะ
 • I haven’t seen you in ages! : ฉันไม่ได้เจอคุณมานานมาก
 • I haven’t seen him for ages! : ฉันไม่ได้เจอเขาตั้งนานแล้ว
 • I don’t think I’ve aged so much. : ฉันไม่คิดว่าฉันแก่มากนัก
 • He told me ages and ages ago. : เขาบอกฉันมาเป็นชาติแล้ว
 • I started school at the age of 7. : ฉันเข้าโรงเรียนตอนอายุ 7 ขวบ
 • I can’t believe you’re so immature despite your age! : ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าคุณจะไม่รู้จักโตขนาดนี้ ถึงแม้ว่าอายุคุณจะมากแล้วก็ตาม

ago (อะโก’) : ที่แล้ว, ที่ผ่านมา, แต่ก่อน, มาแล้ว

 • It was a long time ago. : มันนานมาแล้ว
 • I warned you long ago. : ฉันเตือนคุณมานานแล้ว
 • I got back three days ago. : ฉันกลับมาสามวันแล้ว
 • I returned three days ago. : ฉันกลับมาสามวันแล้ว
 • I moved in a month ago. : ฉันย้ายเข้ามาหนึ่งเดือนแล้ว
 • I graduated five years ago. : ฉันสำเร็จการศึกษา 5 ปีมาแล้ว
 • She told me ages and ages ago. : เธอบอกฉันมาเป็นชาติแล้ว
 • She called me about a half hour ago. : เธอโทรหาฉันราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
 • How long ago was your last relationship? : สัมพันธภาพครั้งล่าสุดของคุณนี่มันนานแค่ไหนแล้ว
 • You had an urgent phone message about half an hour ago. : คุณได้รับข้อความด่วนทางโทรศัพท์ราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว

agree อ่านว่า (อะกรี’) : ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม

 • Do You Agree? : คุณเห็นด้วยไหม
 • Don’t you agree? : คุณไม่เห็นด้วยหรือ
 • I agree with you. : ฉันเห็นด้วยกับคุณ
 • I couldn’t agree more! : ฉันเห็นด้วยแบบสุดๆ
 • Why don’t you agree? : ทำไมคุณถึงไม่เห็นด้วย
 • I totally agree with you. : ฉันเห็นด้วยกับคุณอย่างยิ่ง
 • I agree with your opinion. : ฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณ
 • If you agree, I have nothing to say. : ถ้าคุณเห็นด้วย ฉันก็ไม่มีอะไรที่จะพูดแล้ว
 • We’ve all agreed to work just a bit longer. : พวกเราทั้งหมดตกลงที่จะทำงานนานขึ้นอีกสักหน่อย
 • I agree with Jenny to donate some money to poor people. : ฉันเห็นด้วยกับเจนนี่นะที่จะบริจาคเงินบางส่วนไปให้กับคนจน

agreement (อะกรี’เมนทฺ) : ข้อตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, สัญญา

 • They finally reached agreement on the price. : ในที่สุดพวกเขาก็ตกลงราคากันได้
 • The draft contract is an agreement that is not finalized. : ร่างสัญญาคือข้อตกลงที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
 • We made an agreement not to discuss old relationships. : เราตกลงกันที่จะไม่โต้เถียงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ
 • With regard to our agreement yesterday, I think there might be something wrong. : เรื่องข้อตกลงของเราเมื่อวานนี้ ฉันคิดว่ามันอาจมีบางอย่างผิดพลาด
 • The court held that a letter of intent is a binding contract when it contains all the materials terms of an agreement. : ศาลตัดสินว่าหนังสือแสดงเจตจำนงเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันเมื่อหนังสือแสดงเจตจำนงนั้นระบุข้อความอันเป็นสาระสำคัญของความตกลง

aim (เอม) : มุ่ง, เล็ง, จุดมุ่งหมาย

 • We aim to win. : เรามุ่งที่จะชนะ
 • He aimed the gun at her head. : เขาเล็งปืนไปที่หัวของเธอ
 • She does everything without aim. : เธอทำทุกสิ่งโดยปราศจากเป้าหมาย
 • What is your aim in the next 5 years’ time? : คุณมีจุดมุ่งหมายอะไรในอีก 5 ปีข้างหน้า
 • The advertisement is aimed primarily at children. : โฆษณามีวัตถุประสงค์หลักที่เด็ก
 • My aim is to retire earlier and travel around the world. : ฉันอยากเกษียนเร็วๆและเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก
 • Police chief says bomb aimed to discredit government. : ผู้บัญชาการตำรวจบอกว่าเหตุระเบิดจุดมุ่งหมายทำให้เสียชื่อรัฐบาล
 • Please provide the following information and we will aim to respond within 24 hours. : โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้และเรามุ่งมั่นที่จะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

air (แอร์) : อากาศ, เผย, ออกอากาศ, ลักษณะท่าทาง

 • Turn on the air conditioner. : เปิดเครื่องปรับอากาศ
 • I just needed some fresh air. : ฉันแค่ต้องการอากาศสดชื่นบ้าง
 • Does the room have air-conditioning? : ที่ห้องพักมีเครื่องปรับอากาศไหม
 • You always build castles in the air. : คุณชอบสร้างวิมานในอากาศ (มโนเพ้อฝัน)
 • The air is very dry. Also, you will need to buy lotion. : อากาศมันแห้ง อีกทั้งคุณจะต้องไปซื้อโลชั่นแล้วละ
 • Don’t forget to turn off the air conditioner before you leave the house. : อย่าลืมปิดเครื่องปรับอากาศก่อนออกจากบ้านด้วยนะ
 • Live in the sunshine, swim in the sea, drink in the wild air. : ท่ามกลางแสงแดดสดใส แหวกว่ายในทะเล ดื่มกินอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติ

aircraft (แอร์’คราฟทฺ) : อากาศยาน, เครื่องบิน

 • Are there more lavatories at the back of the aircraft? : ด้านหลังเครื่องบินมีห้องน้ำอีกไหม

airport อ่านว่า (แอร์’พอร์ท) : ท่าอากาศยาน, สนามบิน

 • Is there an airport bus? : มีรถโดยสารของสนามบินไหม
 • How much is the airport tax? : ค่าภาษีสนามบินเท่าไร
 • Did you get to the airport late? : คุณไปสนามบินช้าหรือเปล่า
 • Is there an airport shuttle bus? : มีรถรับ-ส่งไปสนามบินไหม
 • Who will accompany you to the airport? : ใครจะไปสนามบินเป็นเพื่อนคุณ
 • Do you have a bus going to the airport? : คุณมีรถโดยสารไปสนามบินไหม
 • What time do we have to be at the airport? : เราต้องไปถึงสนามบินกี่โมง
 • Your driver is waiting to take you to the airport. : คนขับรถกำลังรอพาคุณไปสนามบินอยู่
 • Can you take her to the airport in the morning? : คุณช่วยพาเธอไปที่สนามบินในตอนเช้าได้ไหม

alcohol อ่านว่า (แอล’กะฮอล) : แอลกอฮอล์

 • I don’t drink alcohol. : ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์
 • Alcohol and drugs dull the mind, causing one to slip into recklessness. : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติดทุกชนิดจะทำให้จิตใจของเราหมอง ทำให้ขาดความระมัดระวัง
 • Washing Hands. Use an alcohol-based hand sanitizer if soap and water are not available. : ควรล้างมือให้สม่ำเสมอ ถ้าไม่มีสบู่หรือน้ำ ให้ใช้เจลทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
 • Abstaining from alcohol is the single most important precept because it ensures the reliability all the other four. : สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงจากแอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอล์ทำให้ขาดสติจากการรักษาศีลทุกข้อ
 • The Thai government will allow sale of alcohol throughout the 4-day Songkran festival in order to boost the flagging tourism industry. : รัฐบาลไทยอนุญาตให้มีการขายเหล้าได้ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นเวลาสี่วัน เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ซบเซา

alike (อะไลคฺ’) : เหมือนกับ, เหมือนกัน, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน

 • You all look alike. : พวกคุณทั้งหมดนี่ดูคล้ายกัน
 • The twins look exactly alike. : ฝาแฝดมีลักษณะเหมือนกัน
 • You guys really look alike. : พวกคุณนี่เหมือนกันจริงๆ เลย
 • I didn’t say they look alike. : ฉันไม่ได้พูดว่าพวกเขาเหมือนกัน
 • The two sisters are very much alike. : สองสาวพี่น้องเหมือนกันมากๆ
 • Johnny and his brother are alike. : จอห์นนี่และน้องชายของเขาเหมือนกัน
 • All sisters in the family look alike. : พี่น้องผู้หญิงในครอบครัวนี้หน้าตาเหมือนกัน
 • I hate all men. They’re all alike. : ฉันเกลียดผู้ชายทั้งหมดทุกคน พวกเขาเหมือนกันหมด
 • The Malay language and the Indonesian language are alike. : ภาษามาเลย์และภาษาอินโดนีเซียคล้ายกัน

alive (อะไลว’) : มีชีวิตอยู่, กระปรี้กระเปร่า

 • It’s great to be alive! : ดีจริงที่ยังมีชีวิตอยู่
 • Is her grandfather still alive? : ปู่ของเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
 • Are your parents still alive? : พ่อแม่ของคุณยังมีชีวิตอยู่ไหม
 • We didn’t know if he was dead or alive. : เราไม่รู้ว่าเขาตายแล้วหรือมีชีวิตอยู่
 • The oldest man in the village is still alive. : คนแก่ที่สุดในหมู่บ้านคนนั้นยังมีชีวิตอยู่
 • Your mother would be proud of you if he were still alive. : แม่ของคุณคงจะภูมิใจในตัวคุณมากถ้าท่านยังอยู่
 • It’s love that hurts. But it’s hurt that tells you are still alive. : ความรักทำให้คุณเจ็บ แต่ความเจ็บปวดคือสิ่งที่บอกว่าคุณยังมีชีวิตอยู่
 • Do not take life so seriously. It’s not like you’re going to get out alive. : อย่าจริงจังกับชีวิตมากนัก เพราะยังไงคุณก็ไม่อาจก้าวพ้นมันไปโดยที่ยังมีชีวิตอยู่

all (ออล) : ทั้งหมด, ตลอด 

 • I do it all the time. : ฉันทำมันตลอดเวลา
 • I’ve been looking all over for you. : ฉันมองหาคุณจนทั่ว
 • Now you are free all day. : ตอนนี้คุณว่างตลอดทั้งวันแล้ว
 • Are those books all yours? : หนังสือทั้งหมดนั่นของคุณหรือ
 • Where have you been all night? : คุณไปอยู่ที่ไหนมาตลอดคืน
 • I suppose she knows about all this. : ฉันคิดว่าเธอรู้เรื่องทั้งหมดนี้
 • You’ll get us all into trouble. : คุณจะพาพวกเราทั้งหมดเข้าสู่ปัญหา
 • Where were you all these years? : คุณไปอยู่ที่ไหนมาตลอดหลายปีนี้
 • All we can do now is pray. : ทั้งหมดที่พวกเราทำได้ตอนนี้ก็คือภาวนา
 • How do you all know each other? : พวกคุณทั้งหมดรู้จักกันได้อย่างไร
 • Thank you for all you have done. : ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณได้ทำให้
 • Tell me what this is all about! : บอกฉันมาว่าทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไร
 • Someday I will tell you all about it. : สักวันฉันจะบอกคุณทั้งหมดเกี่ยวกับมัน
 • I can’t spend all day talking to people. : ฉันไม่สามารถใช้เวลาทั้งวันพูดคุยกับผู้คนได้หรอก

allow อ่านว่า (อะเลา’) : ยอมให้, อนุญาตให้

 • You are not allowed to pass. : คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่าน
 • Allow me to introduce myself. : ขออนุญาตให้ฉันแนะนำตัวหน่อย
 • He won’t allow us to have a party. : เขาจะไม่ปล่อยให้เราจัดปาร์ตี้
 • Smoking is not allowed in this building. : ตึกนี้ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
 • I’m sorry, I cannot allow that. : ฉันเสียใจด้วย ฉันไม่สามารถอนุญาตได้
 • You’re not allowed to make any calls. : คุณไม่ได้รับอนุญาตให้โทรหาใคร
 • I would be allowed to travel a lot. : ฉันได้รับอนุญาตให้เดินทางหลายครั้ง
 • He won’t allow a party in this house. : เขาไม่ยอมให้มีปาร์ตี้ในบ้านหลังนี้
 • We’re not allowed animals in the flat. : เราไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ในแฟลต
 • He doesn’t allow smoking in the office. : เขาไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ในที่ทำงาน
 • You are not allowed to smoke in this building. : คุณไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ในตึกนี้
 • Would you allow me to tell you a little story? : คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
 • You’re not allowed to receive any calls, other than from me. : คุณไม่ได้รับอนุญาตให้รับโทรศัพท์ใดๆ นอกจากของฉัน
Advertisement

Related Articles

Back to top button