Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค A-I

Advertisement

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค A-I

A

ability อ่านว่า (อะบิล’ลิที) : ความสามารถ

 • I don’t have any special ability. : ฉันไม่มีพรสวรรค์พิเศษใดๆ
 • I think I have the ability to do that job. : ฉันคิดว่าฉันมีความสามารถทำงานนั้นได้
 • If you have real ability you will eventually win. : ถ้าคุณมีความสามารถจริงๆคุณจะชนะในที่สุด
 • This English quiz is not beyond my ability. : แบบทดสอบภาษาอังกฤษนี้ไม่ยากเกินความสามารถของฉัน
 • Does he has the ability in English communication? : เขามีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไหม
 • Please give me a chance to prove my ability to you. : โปรดให้โอกาสฉันพิสูจน์ความสามารถของฉันกับคุณ
 • I dislike the college that assesses a student’s ability based on grades. : ฉันไม่ชอบวิทยาลัยที่ประเมินความสามารถของนักเรียนตามเกรด

about (อะเบาทฺฺ’) : เกี่ยวกับ, รอบๆ

 • She’s about this high. : เธอสูงประมาณนี้
 • I don’t care about anyone. : ฉันไม่สนใจใครทั้งสิ้น
 • I hear good things about you. : ฉันได้ยินเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคุณ
 • Don’t you dare talk to anyone about this! : อย่าได้บังอาจบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้
 • I don’t know a single thing about you. : ฉันไม่รู้อะไรสักนิดเกี่ยวกับคุณเลย
 • It’s not about money and popularity. : มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองและชื่อเสียง
 • I need to tell you the truth about your family. : ฉันจำเป็นต้องบอกความจริงเกี่ยวกับครอบครัวของคุณให้ทราบ

above (อะบัฟว’) : ข้างบน, เหนือ

 • The sun is above my head. : ดวงอาทิตย์อยู่เหนือหัวฉัน
 • Please see the picture shown above. : กรุณาดูภาพที่แสดงไว้ด้านบน
 • The water came up above our knees. : นํ้าขึ้นสูงเลยหัวเข่าของเรา
 • I have got a big house above the lake. : ฉันมีบ้านหลังใหญ่เหนือทะเลสาบ
 • Temperatures will rise above freezing. : อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าจุดเยือกแข็ง
 • The chandelier hangs above the dining room table. : โคมระย้าแขวนอยู่เหนือโต๊ะอาหาร
 • Can you see the plane above that mountain? : คุณมองเห็นเครื่องบินที่บินอยู่เหนือภูเขาสูงนั้นหรือเปล่า

abroad (อะบรอด’) : ต่างประเทศ, เมืองนอก

 • At present she’s working abroad. : ขณะนี้เธอทำนอยู่ในต่างประเทศ
 • I am very determined to go abroad. : ฉันมีความตั้งใจจะไปต่างประเทศ
 • I’m aboard a ship that is going abroad. : ฉันอยู่บนเรือซึ่งกำลังไปต่างประเทศ
 • Mr. Thakistan lived abroad for many years. : มิสเตอร์ทากิสสถาน อาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาหลายปี
 • They didn’t go abroad for their holidays this year. : พวกเขาไม่ได้ไปต่างประเทศสำหรับวันหยุดพักผ่อนในปีนี้
 • They have not traveled abroad for their holidays this year. : พวกเขาไม่ได้ไปต่างประเทศสำหรับวันหยุดพักผ่อนในปีนี้
 • Their family usually goes abroad once a year. : ครอบครัวของเขามักจะเดินทางไปต่างประเทศปีละหนึ่งครั้ง

absence (แอบ’เซนซฺ’) : การไม่อยู่, การไม่ได้มา, การขาดแคลน

 • Who will be acting for you during your absence? : ใครจะเป็นผู้ทำหน้าที่แทนคุณในระหว่างที่คุณไม่อยู่
 • Does your company strict in sickness absence? : บริษัทของคุณเข้มงวดเรื่องการลาป่วยไหม
 • Please take up learning this job just in case I will have take an absence. : หัดเรียนรู้งานนี้ไว้นะ เผื่อกรณีที่ฉันไม่อยู่
 • If you need immediate assistance during my absence, please contact Mr. Jonny at Jonny2020@gmail.com. : หากคุณต้องการความช่วยเหลือทันทีในระหว่างที่ฉันไม่อยู่โปรดติดต่อคุณจอห์นนี่ ที่อีเมลล์ Jonny2020@gmail.com

absent (แอบ’เซนทฺ’ adj., แอบเซนทฺ’ vt.) : ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด

 • Someone is absent today. : วันนี้บางคนขาดเรียน
 • Who is absent today? : วันนี้ใครขาดบ้าง
 • No one is absent today. วันนี้ไม่มีใครขาด
 • How many of them were absent? : ขาดกี่คน
 • Nobody is absent today. : วันนี้ไม่มีคนขาดครับ
 • Two-thirds of the boys are absent. : เด็กชายสองในสามไม่อยู่
 • He is barely absent or late, is he? : เขาแทบจะไม่เคยขาดหรือมาสายเลยใช่ไหม
 • Why were you absent last Friday? : เมื่อวันศุกร์ทำไมคุณถึงไม่มา(ขาด, ขาดเรียน)

accept (แอคเซพทฺ’) : รับ, ยอมรับ, เห็นด้วย, ตกลง

 • Do you accept credit cards? : คุณรับบัตรเครดิตไหม
 • We accept your challenge. : พวกเรารับคำท้าของคุณ
 • I’m sorry, I cannot accept it. : ฉันขอโทษ ฉันไม่สามารถยอมรับมันได้
 • I accept your excuse for being late. : ฉันยอมรับข้อแก้ตัวในการมาสายของคุณ
 • I have no choice but to accept the invitation. : ฉันไม่มีทางเลือก ต้องรับคำเชิญนั้น
 • I can accept constructive criticism. : ฉันสามารถยอมรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ได้
 • As soon as he accepts this, he lives life happy. : ทันทีที่เขายอมรับสิ่งนี้ เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

acceptable (แอคเซพ’ทะเบิล) : มีคุณภาพดีพอ, ซึ่งยอมรับได้

 • Is the contract acceptable? : สัญญาเป็นที่ยอมรับไหม
 • Your work is not acceptable. : งานของคุณคุณภาพไม่ดีพอ
 • Your behavior is not acceptable. : ความประพฤติของคุณยอมรับไม่ได้
 • We hope this offer will be acceptable to you. : เราหวังว่าข้อเสนอนี้จะเป็นที่ยอมรับสำหรับคุณ
 • The quality is acceptable But first of all, the color is a problem. : คุณภาพของเราเป็นที่ยอมรับ แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอันดับแรกคือ ปัญหาเรื่องสี

accident (แอค’ซิเดนทฺ) : ความบังเอิญ, อุบัติเหตุ

 • There has been an accident. : เกิดอุบัติเหตุที่นั่น
 • She broke his hand in an accident. : เธอแขนหักจากอุบัติเหตุ
 • She lost a lot of blood in the accident. : เธอสูญเสียเลือดมากในอุบัติเหตุ
 • I got into a car accident this morning. : เมื่อเช้านี้ฉันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
 • My friend had an accident this morning. : เมื่อเช้านี้ เพื่อนของฉันประสบอุบัติเหตุ
 • He was injured badly in the accident. : เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุนั้น
 • After an accident, he had a pain in his chest. : หลังจากอุบัติเหตุ เขาเจ็บที่หน้าอก
 • I had an accident yesterday with a motorbike. : ฉันประสบอุบัติเหตุรถมอเตอไซค์เมื่อวานนี้

accordance (อะคอร์ ‘แดนซฺ) : ความตกลง, ความสอดคล้อง

 • I will sell the boat in accordance with your orders. : ฉันจะขายเรือตามคำสั่งของคุณ
 • We played the game in accordance with the new rules. : เราเล่นเกมให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่
 • Voting is held in accordance with trade union rules. : การลงคะแนนเสียงจัดขึ้นตามกฎของสหภาพแรงงาน
 • They live in accordance with the sufficiency economy principles. : พวกเขาใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • The product is disposed of in accordance with federal regulations. : ผลิตภัณฑ์ถูกกำจัดตามข้อบังคับของรัฐบาลกลาง

according to (อะคอร์ ‘ดิง ทู) : ตามข้อกำหนด

 • My life was going according to plan. : ชีวิตของฉันเป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • You must work according to the manual. : คุณต้องทำงานตามข้อกำหนดในคู่มือ
 • He’s a great teacher, according to Johnny. : ตามคำบอกเล่าของจอห์นนี่ เขาเป็นครูที่ดีมาก
 • According to the map we’re very close to the sea. : ตามแผนที่ พวกเราอยู่ใกล้ทะเลมาก
 • He is very talented, according to his mother. : ตามที่แม่เขาบอก เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆ

account (อะเคานทฺ’) : บัญชี, รายงาน, สาเหตุ

 • What type of account you want? : บัญชีประเภทไหนทีคุณต้องการ
 • I will use the saving account. : ฉันจะใช้บัญชีประเภทออมทรัพย์
 • I would like to open a bank account. : ฉันอยากเปิดบัญชีธนาคารครับ
 • I would like to close my bank account. : ฉันอยากจะปิดบัญชีธนาคารครับ
 • He paid the money into his bank account. : เขาฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของเขา
 • Why do you want to close your bank account? : ทำไมคุณต้องการปิดบัญชีธนาคารครับ

ache (เอค) : รู้สึกปวด, ความปวด

 • I’ve got backache. : ฉันปวดหลัง
 • I’ve got a toothache. : ฉันปวดฟัน
 • I’ve got stomach ache. : ฉันปวดท้อง
 • My head’s begun to ache. : ฉันเริ่มปวดหัวแล้ว
 • He’s got a bad headache. : เขาปวดศรีษะมาก
 • My arms and legs ache. : แขนขาฉันปวดเมื่อยไปหมด
 • She has such a bad headache that she has to go to bed. : เธอปวดหัวมากจนต้องไปนอน

acid (แอส’ซิด) : กรด, เปรี้ยว

 • He has an acid tongue. : เขามีลิ้นเป็นกรด
 • This orange has too much acid. : ส้มนี้มีกรดมากเกินไป
 • Acid rain in drinking water affects human health. : ฝนกรดในน้ำดื่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์

across (อะครอส’) : ข้าม, ขวาง

 • It’s across the street. : มันอยู่ฝั่งตรงข้ามถนน
 • The boys swam across the lake. : เด็กชายว่ายข้ามทะเลสาป
 • That bridge is the only way across. : สะพานนั้นเป็นทางข้ามทางเดียว
 • They built a bridge across the river. : พวกเขาสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
 • I need to move it across the room. : ฉันต้องการย้ายมันไปอีกฝั่งของห้อง
 • Where is the nearest bridge across the river? : สะพานข้ามแม่น้าที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน
 • A small bridge goes across the river. : สะพานเล็กๆ ทอดข้ามแม่น้ำไปยังอีกฟากหนึ่ง

act (แอคทฺ) : การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก

 • You acted like a grown up. : คุณทำตัวเหมือนผู้ใหญ่
 • Whatever, Act happy! : ยังไงก็ตาม ทำตัวให้ร่าเริงเข้าไว้
 • Please don’t act like a child! กรุณาอย่าทำตัวเหมือนเด็กๆ
 • Calm down, don’t act like this! : ใจเย็นๆหน่อย อย่าทำอย่างนี้
 • I’ve tried to do my best to act normally. : ฉันพยายามอย่างที่สุดที่จะทำตัวปกติ
 • You always Act strange after she shows up. : คุณทำตัวแปลกๆทุกที หลังจากที่เธอโผล่หน้ามา
 • Don’t act like you haven’t done it before. : อย่าแสดงเหมือนกับว่าคุณไม่เคยทำมันมาก่อน
 • If we don’t act now, it’s going to be too late. : ถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้ มันก็จะสายเกินไปนะ

action (แอค’เชิน) : การกระทำ, การปฎิบัติ, การดำเนินการ

 • I like action film. : ฉันชอบหนังบู๊
 • Action speaks louder than word. : การกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูด
 • We must take action before it’s too late. : เราต้องดำเนินการก่อนที่มันจะสาย
 • Now, you can be part of the action. : ตอนนี้ คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการนี้
 • I thought it was really exciting with lot of action. : ฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นที่มากมาย

active (แอค’ทิฟว) : คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น

 • He’s 90 years old but he’s still active. : เขาอายุ 90 ปีแล้ว แต่เขาก็ยังกระฉับกระเฉงอยู่
 • She is an active member of the club. : เธอเป็นสมาชิกที่แข่งขันของสโมสร
 • He’s the least active person I know. He’s very lazy. : เขาเป็นคนที่กระตือรือร้นน้อยที่สุดที่ฉันรู้จัก เขาขี้เกียจมาก
 • The virus probably wasn’t active inside her because of that. : เป็นไปได้ว่าเชื้อไวรัสอาจไม่แสดงอาการในตัวเธอ อาจเพราะเหตุผลนั้น

activity (แอคทีฟ’วิที) : กิจกรรม, เหตุการณ์, การกระทำ

 • I coordinated the school activity. : ฉันประสานงานกิจกรรมโรงเรียน
 • Dancing is her favourite activity. : การเต้นรำเป็นกิจกรรมที่เธอโปรดปราน
 • carbon dioxide is also produced by human activity. : คาร์บอนไดออกไซด์ถูกผลิตมากจากกิจกรรมของมนุษย์
 • The classroom was full of activity, with every child busy. : ในห้องเรียนนี้เต็มไปด้วยกิจกรรม เด็กทุกคนมีงานยุ่ง
 • Economic activity was greater during the first part of the year. : เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีมากขึ้นในช่วงแรกของปี

actor อ่านว่า (แอค’เทอะ) : นักแสดงชาย

 • Who are the leading actors? : ใครเป็นนักแสดงนำ
 • The actor looks younger than he really is. : นักแสดงดูหนุ่มกว่าที่เขาเป็นจริงๆ
 • The Actor my father worked for was Johnny Carly Depp. : นักแสดงพ่อของฉันทำงานให้คือจอห์นนี่คาร์ลีเดปป์

actress (แอค’เทรส) : นักแสดงหญิง

 • The actress is popular with young people. : นักแสดงหญิงยอดนิยมของคนหนุ่มสาว
 • She is a successful actress and wife. : เธอประสบความสำเร็จในการเป็นนักแสดงและภริยา
 • Julia Roberts is one of the most popular actresses in Hollywood. : จูเลีย โรเบิตส์เป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงยอดนิยมในฮอลลีวูด

actual (แอค’ชวล) : จริง, ที่แท้จริง, ที่ชัดเจน, ซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบัน

 • The actual cost is much higher than we thought. : ราคาจริงสูงกว่าที่เราคิดไว้มาก
 • When are we going to do Actual training? : เมื่อไหร่เราจะฝึกอย่างจริงๆกันสักที
 • We need the actual figures not an estimate. : เราต้องการตัวเลขจริงไม่ใช่การคาดการณ์
 • We think she stole the money, but we have no actual proof. : เราคิดว่าเธอขโมยเงิน แต่เราไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน

add (แอด) : เติม, บวก, เพิ่ม, เสริม

 • Add more salt to the soup. : เพิ่มเกลือลงในน้ำซุปอีก
 • This adds to our troubles. : นี้เป็นการเพิ่มปัญหาให้พวกเรา
 • I like to add basil to season my spaghetti sauce. : ฉันชอบเพิ่มโหระพาเพื่อปรุงรสซอสสปาเก็ตตี้ของฉัน

addition (อะดิช’เชิน) : การเพิ่ม, การบวก

 • I am learning addition. : ฉันกำลังเรียนเรื่องการบวก
 • They’re building an addition to the house. : พวกเขากำลังสร้างส่วนเพิ่มเติมของบ้าน
 • He shows that babies can do addition and subtraction, of a rudimentary sort. : เขาแสดงให้เห็นว่าเด็กสามารถทำการบวกและลบเลขขั้นพื้นฐานได้

address (อะเดรส’ n., แอด’เดรส vi.) , ที่อยู่, คำจ่าหน้าซอง, คำปราศรัย

 • Please write your name and address. : โปรดเขียนชื่อและที่อยู่ของคุณ
 • Let me know your email address, please? : ช่วยบอกอีเมล์แอดเดรสของคุณให้ฉันรู้หน่อยได้ไหม
 • Could you mind to give me your email address please? : คุณช่วยบอกที่อยู่อีเมลของคุณหน่อยได้ไหม?
 • My email address is johnny2020@gmail.com : อีเมลล์แอดเดรสของฉันคือ johnny2020@gmail.com

adjective (แอด’เจคทิฟว) : คำคุณศัพท์

admiration (แอดมิเร’เชิน) : ความรู้สึกชื่นชม, การชื่นชม

 • He corrected it with admiration. : เขาแก้ไขมันด้วยความชื่นชม
 • I feel admiration for his talent. : ฉันรู้สึกชื่นชมสำหรับความสามารถพิเศษของเขา
 • She cried in admiration of his performance. : เธอร้องไห้ด้วยความชื่นชมในการแสดงของเขา
 • she declared with admiration for my success. : เธออุทานด้วยความชื่มชมกับความสำเร็จของผม
 • If something takes your breath away, you feel surprise and admiration because it is very beautiful. : ถ้าบางสิ่งมาเอาลมหายใจของคุณไป คุณรู้สึกแปลกประหลาดใจและชื่นชม เพราะมันสวยงามมาก

admire (แอดไม’เออะ) : เลื่อมใส, ชมเชย, นับถือ

 • I admire your bravery. : ฉันชื่นชมความกล้าหาญของคุณ
 • I always admired his work. : ฉันนิยมชมชอบงานของเขาเสมอ
 • Our authorities admire your book. : เจ้าหน้าที่ของเราชื่นชมหนังสือของคุณ
 • Many boxers really admire Muhammad Ali. : นักมวยหลายคนชื่นชมมูฮัมหมัดอาลีจริงๆ
 • I admire my older brother because he is generous and cheerful. : ฉันชื่นชมพี่ชายของฉันเพราะเขาเป็นคนใจกว้างและร่าเริง

admit อ่านว่า (แอสมิท’) : ยอมรับ, รับเข้า

 • She’s admitted she was wrong. : เธอยอมรับว่าเธอผิด
 • He admitted he was lazy. : เขายอมรับว่าเขาเกียจคร้าน
 • Admit it – you love me. : ยอมรับมาเถอะว่า คุณรักฉัน
 • I admit it was my mistake. : ฉันยอมรับว่ามันเป็นความผิดของฉัน
 • I’m sorry. I have to admit I told him. : ฉันขอโทษ ฉันยอมรับว่าฉันบอกเขาเอง
 • I’m embarrassed to admit that I’ve never heard of it. : ฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
 • This ticket admits two people to the basketball match. : ตั๋วนี้ให้เข้าชมการแข่งขันบาสเกตบอลได้สองคน
 • Why don’t you admit you were the one who stole the book? : ทำไมคุณไม่ยอมรับว่าคุณเป็นคนขโมยหนังสือเล่มนั้น?
Advertisement

Related Articles

Back to top button