Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ประโยคภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 29

Advertisement

provide ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Could you provide some details? คุณช่วยให้รายละเอียดบางอย่างได้ไหม
 • We provide better quality of service. เราจัดหาบริการที่มีคุณภาพที่ดีกว่า
 • He has a wife and two young children to provide for. เขามีภรรยาและเด็กสองคนที่จะต้องให้เงินเลี้ยงดู
 • Their contracts provide that they will be paid on the last day of the month. สัญญาของพวกเขากำหนดว่าพวกเขาจะได้รับเงินในวันสุดท้ายของเดือน
 • He provides for his large family by working two jobs. เขาให้เงินเลี้ยงดูครอบครัวขนาดใหญ่ของเขาโดยการทำงานสองงาน
 • This hotel provides all the basic facilities for the old age customers. โรงแรมแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทุกอย่างให้สำหรับลูกค้าผู้สูงวัย

involve ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • This crime involves him. อาชญากรรมนี้เกี่ยวข้องกับเขา
 • She is involved in this crime. เธอเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนี้
 • How did you get involved with this? คุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไร
 • The operation involves putting a small tube into your heart. การผ่าตัดเกี่ยวข้องกับการใส่ท่อเล็ก ๆ เข้าไปในหัวใจของคุณ
 • He was involved in the kidnapping of your child. เขามีส่วนเกี่ยวข้องในการลักพาตัวลูกของคุณ
 • The problem involves with many people in society. ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับคนหลายคนในสังคม
 • Our new project involves writing many reports. โครงการใหม่ของเราเกี่ยวข้องกับการเขียนรายงานหลายฉบับ
 • All the students will be involved with this project. นักเรียนทุกคนจะเกี่ยวข้องกับโครงการนี้

consider ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • We have to consider the possibility. พวกเราต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้
 • We have to consider the possibility. พวกเราต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้
 • He took a long moment to consider it. เขาใช้เวลานานชั่วขณะหนึ่งในการพิจารณามัน
 • We considered his report unsatisfactory. เราพิจารณาเห็นว่ารายงานของเขาไม่เป็นที่น่าพอใจ
 • She took a long moment to consider it. เธอใช้เวลานานชั่วขณะหนึ่งในการพิจารณามัน
 • We consider our customers to be our friends. ฉันคิดว่าลูกค้าของเราเป็นเพื่อนของเรา
 • We have to consider the possibility. พวกเราต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้
 • What do you consider your greatest strengths and weaknesses? จุดแข็งจุดอ่อนของคุณคืออะไร
 • They are considering taking some actions towards the goal, but have yet to do it. พวกเขาคิดพิจารณาจะทำอะไรบางอย่างเพื่อไปสู่จุดหมาย แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติทำ

receive ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Did you receive my parcel? คุณได้รับพัสดุของฉันหรือไม่
 • Have you received my email? คุณได้รับอีเมลของฉันไหม
 • You are not eligible to receive this reward. คุณไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัลนี้
 • I received an invitation, but I did not accept it. ฉันได้รับคำเชิญ แต่ฉันไม่ได้ตอบรับ
 • We received a warm welcome from our hosts. เราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากโฮสต์ของเรา
 • We have just received confirmation of your first order. ทางเราเพิ่งได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อครั้งแรกจากคุณ
 • In fact, you’re not allowed to receive any calls, other than from me. จริงๆ แล้วเธอไม่ได้รับอนุญาตให้รับโทรศัพท์ใดๆ นอกจากของฉัน
 • I recently received my degree, and I want to utilize my educational background in my next position. ฉันเพิ่งได้รับปริญญามา และฉันต้องการใช้ความสามารถจากพื้นฐานการศึกษาที่ฉันมีกับงานใหม่นี้

support ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Thanks for supporting me. ขอบคุณที่สนับสนุนฉัน
 • Keep going, I’ll support you. ทำต่อไปนะ ฉันจะสนับสนุนคุณ
 • You have my full support. คุณมีแรงสนับสนุนของฉันอย่างเต็มกำลัง
 • Please support this organization. โปรดสนับสนุนองค์กรนี้
 • This chair can’t support my weight. เก้าอี้ตัวนี้รับน้ำหนักฉันไม่ไหว
 • Thanks for your support.
  ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ
 • He works hard to support her family. เขาทำงานหนักเพื่อเกื้อหนุนครอบครัวเธอ
 • Thanks for your support as always. ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณเสมอ
 • They have to work hard to support their family. พวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
Advertisement

Related Articles

Back to top button