Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ประโยคภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 28

Advertisement

cause ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • There’s no cause for concern. ไม่มีเหตุที่ต้องกังวล
 • Smoking can cause cancer. การสูบบุหรี่อาจทำให้เกิดมะเร็ง
 • She died of natural causes. เธอเสียชีวิตด้วยสาเหตุตามธรรมชาติ
 • Cause I really like to travel. เพราะฉันชอบท่องเที่ยวจริงๆ
 • Eating much causes obesity. การกินมากทำให้เกิดโรคอ้วน
 • It caused a lot of problems. มันทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง
 • I don’t want to cause any trouble. ฉันไม่ต้องการสร้างปัญหาใดๆ
 • I do not yet know the cause of the accident. ผมยังไม่รู้สาเหตุของอุบัติเหตุ
 • I apologize for any inconvenience caused. ฉันขอโทษสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
 • The cause of economy crisis is from inflation. สาเหตุของวิกฤติเศรษฐกิจคือภาวะเงินเฟ้อ
 • Sleeping in the class causes bad results in exam. การนอนในห้องเรียนทำให้ผลสอบแย่

accept ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • We accept your challenge. เรารับคำท้าของคุณ
 • Please accept my apologies. โปรดรับการขอโทษของฉันเถอะ
 • Do you accept credit cards? คุณรับบัตรเครดิตหรือเปล่า
 • I accept your proposal to get married. ฉันยอมรับข้อเสนอของคุณที่จะแต่งงาน
 • I’m sorry, I cannot accept it. ฉันขอโทษด้วย ฉันไม่สามารถรับมันได้
 • I accept your excuse for being late. ฉันยอมรับคำแก้ตัวในการมาสายของคุณ
 • I can accept constructive criticism. ฉันสามารถยอมรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ได้
 • I have no choice but to accept the invitation. ฉันไม่มีทางเลือก ต้องรับคำเชิญนั้น
 • I received an invitation, but I did not accept it. ฉันได้รับคำเชิญ แต่ฉันไม่ได้ตอบรับ
 • I beg and accept all the blame on no condition. ฉันขอร้องและยอมรับความผิดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข

suggest ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • What does he suggest? เขาเสนอแนะอะไร
 • So what do you suggest? ถ้างั้นคุณมีอะไรจะแนะนำหรือ
 • What do you suggest I show him? คุณแนะนำอะไรให้ฉันโชว์เขา
 • I’d suggest a cruise along the river. ฉันอยากจะแนะนำทริปล่องเรือชมวิว
 • I suggest you wrap it in your jacket. ฉันแนะนำให้คุณห่อมันไว้ในเสื้อแจ๊คเก็ต
 • I suggest you say as little as possible. ฉันขอแนะนำให้คุณพูดน้อยเท่าที่จะน้อยได้
 • Then I suggest you take extra care of him. ถ้างั้นฉันขอแนะนำให้คุณดูแลเขาเป็นพิเศษ
 • I think I will suggest this book to my friend. ฉันคิดว่าฉันจะแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อน
 • My dad suggests that my mom should go to bed early. พ่อของฉันแนะนำให้แม่เข้านอนเร็ว
 • I would like to suggest having some ice-cream for dessert. ฉันอยากจะเสนอแนะให้กินไอติมเป็นของหวาน

apply ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • The regulations apply to all employees. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบ
 • You’ll get a 10% discount if you apply for a membership. คุณจะได้รับส่วนลด 10% หากคุณสมัครเป็นสมาชิก
 • The company that we like to apply for a job is famous. บริษัทที่เราต้องการสมัครงานมีชื่อเสียง
 • If I know this technology, I’ll be able to apply for a new job. ถ้าฉันรู้จักเทคโนโลยีนี้ ฉันสามารถสมัครงานใหม่ได้
 • Actively look for opportunities to apply what you’ve lerned. ตั้งใจหาโอกาสที่จะประยุกต์ใช้สิ่งที่คุณเรียนรู้
 • I plan to apply for famous universities in Europe. ฉันวางแผนจะสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในยุโรป
 • The factory is going to apply a new technology to double its output. โรงงานกำลังจะนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตเป็น 2 เท่า

lead ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • All road lead to Rome. ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม
 • Who are the leading actors? ใครเป็นนักแสดงนำ
 • Where does this road lead to? ถนนเส้นนี้มุ่งหน้าไปที่ไหน
 • Just trust me. Follow my lead. แค่ไว้ใจฉัน ทำตามการนำของฉัน
 • I don’t think it will lead to a good result. ฉันไม่คิดว่ามันจะนำไปสู่ผลดีอะไร
 • Your courage will lead to victory. ความกล้าหาญของคุณจะนำไปสู่ชัยชนะ
 • Does this road lead to the Fashion Mall? ถนนสายนี้ไปยังห้างแฟชั่นมอลได้ไหมครับ
 • Which way lead to the Fashion Mall? ทางไหนไปยังห้างแฟชั่นมอล
 • He could lead if he would get the lead out. เขาสามารถนำคนอื่นๆได้ถ้าเค้ากระตือรือร้นมากกว่านี้
 • Some topics of conversation can lead to arguments. บางหัวข้อสนทนาสามารถนำไปสู่การโต้แย้งได้
 • You can lead a horse to water, but you can’t make it drink. คุณสามารถพาม้าไปยังน้ำได้ แต่คุณไม่สามารถทำให้มันดื่มน้ำได้
Advertisement

Related Articles

Back to top button