Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ประโยคภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 24

Advertisement

decide ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • I will decide for you. ฉันจะตัดสินใจแทนเธอ
 • I’m deciding whether I go on or give up. ฉันกำลังตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือยอมแพ้ดี
 • We decided not to go out tonight. พวกเราตัดสินใจไม่ออกไปข้างนอกคืนนี้
 • It’s a long story. We both decided to break up. เรื่องมันยาว เราทั้งคู่ตัดสินใจที่จะเลิกกัน
 • We have decided to adopt your idea. พวกเราตัดสินใจที่จะใช้ไอเดียของคุณ
 • You must decide whether to give up or go on. คุณต้องตัดสินใจว่าจะหยุดหรือไปต่อ
 • We decided to go fifty-fifty on dinner. พวกเราตัดสินใจที่จะจ่ายคนละครึ่งสำหรับอาหารเย็น
 • I’ve thought about what you said and I’ve decided to take your advice. ฉันนึกถึงสิ่งที่คุณพูดและฉันตัดสินใจทำตามคำแนะนำของคุณ
 • We decided to buy an old house and renovate it ourselves. พวกเราตัดสินใจซื้อบ้านเก่าและซ่อมแซมมันด้วยตัวเอง
 • I couldn’t decide which pen I wanted to buy between the yellow and the purple one. ฉันเลือกไม่ถูกว่าจะซื้อปากกาด้ามไหนดีระหว่างสีเหลืองกับสีม่วง

set ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษฉัน

 • Set up my own business. ก่อตั้งธุรกิจของฉันเอง
 • Did you set your alarm? คุณตั้งนาฬิกาปลุกหรือยัง
 • Set the clock 10 minutes fast. ตั้งนาฬิกาให้เร็วขึ้นสิบนาที
 • She set me up with him. เธอจัดแจงให้ฉันได้พบกับเขา
 • I can set up this software for your PC. ฉันสามารถติดตั้งซอฟแวร์นี้บน PC ของคุณได้
 • Could you set me up with somebody? คุณช่วยแนะนำให้ฉันรู้จักกับใครสักคนได้ไหม
 • Tommy is setting a good example for his children. ทอมมี่กำลังทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆ
 • The shooting was deliberately set up to push stricter gun control laws. การยิงกันถูกจัดฉากขึ้นมาเพื่อผลักดันให้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนเข้มงวดยิ่งขึ้น
 • I’m a stubborn person. Nobody can change my mind, if I have set my goal. ฉันเป็นคนหัวแข็งมาก ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนใจฉันได้ ถ้าฉันตั้งเป้าหมายไว้แล้ว
 • Boss is setting a good example for his subordinates by going to work early. หัวหน้ากำลังทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาโดยไปทำงานก่อน

learn ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • She is very eager to learn. เธอตั้งใจเรียนมากๆ
 • We came to learn English. พวกเรามาเพื่อเรียนภาษาอังกฤษ
 • I’m determined to learn English. ฉันตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษ
 • I went to learn extra lessons at school. ฉันไปเรียนพิเศษที่โรงเรียน
 • Tommy used to learn Chinese 4 years ago. ทอมมี่เคยเรียนภาษาจีน 4 ปีมาแล้ว
 • He is very driven to learn this language. เขามีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ภาษานี้
 • Learn English from my daily life. เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตประจำวัน
 • Student must learn English by heart. นักเรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษอย่างตั้งใจ
 • You can’t expect to learn English in a few months. คุณไม่สามารถคาดหวังที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายในไม่กี่เดือน
 • This software is easy to learn and greatly increases employee productivity. ซอฟต์แวร์นี้ง่ายต่อการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างมาก

wish ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • I wish to see the manager. ฉันอยากพบผู้จัดการ
 • She wishes to date you. เธออยากจะออกเดทกับคุณ
 • I wish you the best of luck. ฉันขออวยพรให้คุณโชคดี
 • I wish you a safe trip.ฉันขออวยพรให้คุณเดินทางปลอดภัย
 • We wish you a happy birthday. พวกเราขอให้คุณมีวันความสุขในวันเกิด
 • I wish I had time to do my homework now. ฉันปราถนาจะมีเวลาทำการบ้านตอนนี้
 • I don’t wish to bother you, but only you can help me. ฉันไม่อยากรบกวนคุณเลย แต่คุณเท่านั้นที่ช่วยฉันได้
 • I wish it was raining now. It’s too hot to do anything. ฉันปราถนาอยากให้ฝนตกจังเลย มันร้อนจนทำอะไรไม่ได้เลย
 • Wishing you many happy returns on your birthday.
  May you have many more joyous days. ขออวยพรให้คุณมีความสุขมากๆ ในวันเกิด และขอให้คุณมีวันที่ร่าเริงเช่นนี้ต่อไปอีก
 • Happy birth day; I wish you always be healthy happy in your life and achieve all your goal. สุขสันต์วันเกิด ฉันขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงเสมอ มีความสุขในชีวิต และประสบความสำเร็จในเป้าหมาย

check ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • I’ll check it again. ฉันจะตรวจสอบมันอีกครั้ง
 • Check your answers. ตรวจคำตอบของคุณ
 • I’ll check the order. ฉันจะไปตรวจสอบรายการอาหารให้
 • Can I have the check, please? ฉันต้องการชำระเงินค่าอาหาร
 • Could you please check? คุณช่วยกรุณาตรวจสอบให้หน่อยได้ไหม
 • I got to check my schedule. ฉันต้องเช็คดูกำหนดการของฉัน
 • How can I check my balance? ฉันจะเช็คยอดเงินที่เหลืออยู่ในโทรศัพท์ได้ยังไง
 • Can you check the oil, please? โปรดช่วยตรวจสอบน้ำมันเครื่องยนต์ให้หน่อยได้ไหม
 • Let me check. Yes, we have a room for you. ขอดูก่อน ใช่ เรามีห้องสำหรับคุณ
 • Can you check the tire pressure, please? โปรดช่วยเช็คความดันลมของล้อรถให้หน่อยได้ไหม
 • I’ll have to check my schedule to see when I’m available. ฉันต้องเช็คดูตารางเวลาก่อนว่าจะว่างพบคุณได้เมื่อไหร่
Advertisement

Related Articles

Back to top button