Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ประโยคภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 23

Advertisement

save ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • He saved my life. เขาช่วยชีวิตฉัน
 • Let’s save the money. มาเก็บเงินกันเถอะ
 • That would save you some money. นั้นจะช่วยประหยัดเงินให้คุณได้บ้าง
 • Everyone can save the world. ทุกคนสามารถช่วยรักษาโลกไว้ได้
 • I try to save up more money for a car. ฉันพยายามที่จะเก็บเงินให้มากขึ้นเพื่อจะซื้อรถสักคน
 • I’m wondering if she did it just to save her face. ฉันกำลังสงสัยว่าที่เธอทำนี่เป็นเพียงเพื่อรักษาหน้าตัวเอง
 • I really need to learn how to save money better. ฉันอยากเรียนรู้จริงๆ ถึงวิธีการเก็บเงินได้มากกว่านี้
 • The best way to pack a backpack is to save space. วิธีที่ดีที่สุดในการจัดกระเป๋าแบคแพ็ค คือการประหยัดเนื้อที่
 • If you want to save time, this machine will provide the answer. ถ้าคุณต้องการประหยัดเวลา เครื่องนี้จะให้คำตอบ
 • Do not use up the entire bonus. Please save it for a rainy day. อย่าใช้เงินโบนัสจนหมด เก็บไว้ใช้ยามจำเป็นด้วย

fill ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Can you fill in this form? คุณกรอกแบบฟอร์มนี้ได้ไหม
 • Please fill up my gas tank. กรุณาเติมแก๊สให้ฉันเต็มถัง
 • The lunch filled me up. อาหารกลางวันทำฉันซะอิ่มเลย
 • Please fill out the form and hand it back to me. กรุณากรอกรายการในฟอร์มนี้และส่งคืนให้ฉัน
 • Choose the best answer to fill in the blank. เลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมคำในช่องว่าง
 • Please fill out the registration credit card. กรุณากรอกแบบลงทะเบียนบัตรเครดิต
 • They gave me a form and told me to fill it in. พวกเขาให้แบบฟอร์มฉันและบอกให้ฉันกรอกมันลงไป
 • Please fill in your name and address at the top of the page. กรุณากรอกชื่อ และที่อยู่ของท่านลงบนส่วนบนของแผ่นกระดาษนี้
 • Read each question carefully and choose the best answer to fill in the blank. อ่านคำถามแต่ละข้อด้วยความระมัดระวังและเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมคำในช่องว่าง
 • After that, they will ask you to fill out the hotel registration card and confirm all the information. จากนั้นพวกเขาจะให้คุณกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ และยืนยันข้อมูลต่างๆกับคุณ

pass ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • I passed the exam. ฉันสอบผ่าน
 • She passed me the salt. เธอส่งเกลือให้ฉัน
 • Will I pass the exam? ฉันจะสอบผ่านไหม
 • You will pass a gas station. คุณจะผ่านปั๊มน้ำมัน
 • Please pass me the salt. ช่วยส่งเกลือให้ฉันหน่อย
 • I hope he passes the test. ฉันหวังว่าเขาจะสอบผ่าน
 • You are not allowed to pass. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่าน
 • I think you will pass the exam. ฉันคิดว่า คุณจะต้องสอบผ่านแน่ๆ
 • You will pass a hotel on the way there. คุณจะผ่านโรงแรมระหว่างทางไปที่นั้น
 • If you don’t work, you’ll fail to pass the exam. ถ้าคุณไม่อ่านหนังสือ คุณก็จะสอบไม่ผ่าน
 • I told myself I could pass any test a man could pass. ฉันบอกกับตัวเองว่าฉันสามารถผ่านการทดสอบใดๆที่มนุษย์สามารถผ่านได้

base ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Based on a true story. สร้างจากเรื่องจริง
 • This story is based on facts. เรื่องนี้อ้างอิงจากเรื่องจริง
 • He works at the base on the other side of town.เขาทำงานที่ฐานทัพในอีกด้านหนึ่งของเมือง

develop ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • We hope to develop a new product. เราคาดหวังที่จะพัฒนาผลิตภัณท์ใหม่
 • I want to develop my country’s economy. ฉันอยากจะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฉัน
 • We’re working together to develop a new system. เราทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบใหม่
 • I developed some important skills. ฉันพัฒนาทักษะในการทำงานได้
 • I worked as an application developer for 5 years. ฉันเคยทำงานเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นเป็นเวลา 5 ปี
 • I noticed you’re also working as a developer. ฉันทราบมาว่าคุณก็ทำงานเป็นนักพัฒนาเหมือนกัน
 • I am interested in mobile application development. ฉันสนใจเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
 • We have to develop a new strategy to deal with the problem. พวกเราต้องพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ ในการแก้ปัญหานั้น
 • I am looking for the opportunity to use the skills that I have developed during my years in marketing. ฉันกำลังมองหาโอกาสที่จะได้ใช้ทักษะที่ฉันได้รับการพัฒนาในช่วงปีของฉันในด้านการตลาด
 • I know my experience in product development would help your company as you roll out these products. ฉันรู้ว่าประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ฉันมี จะช่วยบริษัทของคุณในเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ว่านี้ได้
Advertisement

Related Articles

Back to top button